Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie 
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem danych jest: GMINNE CENTRUM KULTURY W GORZYCACH, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce  

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 
- pod adresem e-mail: ksiegowoscgck@gmail.com
- telefonicznie: 32 45 11 687 (wewn. 11)
- pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych".

Pani/Pana i Państwa podopiecznych dane będą przetwarzane w celu: 
- wykonania zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach i innych prawnych obowiązków, w tym umownych,
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona
i dochodzenie roszczeń.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a), realizacji zawieranych umów, których jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b), prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Odbiorcą danych osobowych będą lub mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub odrębnych umów, a w szczególności:
- pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych,
- upoważnione podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, jeżeli ta obsługa wymaga przetwarzania danych powierzonych,
- podmioty zewnętrzne (podmioty przetwarzające) uprawnione do przetwarzania danych w imieniu Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, w celu realizacji zleconych im usług lub w ramach współpracy - niezbędnych dla naszej działalności,
- uprawnione organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym nasza placówka jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

Okres przechowywania danych:
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie - do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Ma Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych sytuacjach), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na wskazane powyżej dane adresowe.

do góry