Strona główna/Kontakt/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie 
W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8, NIP 647-257-66-21, Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid.

Pana/i dane będą przetwarzane w celach realizacji statutowych i ustawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, zawarcia i realizacji umowy oraz wymiany korespondencji w powyższym zakresie.

Pana/i dane osobowe Administrator przetwarza w oparciu o podstawy prawne wynikające z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d oraz e RODO.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub podmiotom upoważnionym przez Administratora zobowiązanym jednocześnie do zachowania danych osobowych w poufności.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Ma Pani/Pan prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych niejednokrotnie jest niezbędne do realizowanych celów przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

 

do góry