Strona główna/Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2018 r.
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane zostały przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanne są od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimedia opublikowane zostały przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywane są do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to m.in.

 • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
 • wybrane podstrony, mogą nie posiadać w pełni poprawnego formatowania treści,
 • wybrane materiały zmienne w czasie nie posiadają transkrycpji teksowej,
 • na stronie występują treści w języku obcym, które technicznie nie są językowo określone,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marta Albin, okg.gck@gorzyce.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4511 687. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8
44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Drzwi do budynku szerokie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Pierwsze piętro korytarz prowadzący do WC dla niepełnosprawnych, schody na drugie piętro bez pochylni. Drugie piętro - wyjście z windy - sala widowiskowa.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Winda osobowa

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych wyznaczone znajdujące się na parkingu obok budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu

Ośrodek Kultury w Czyżowicach
ul. Strażacka 8
44-350 Czyżowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku pochylnia dla niepełnosprawnych i szerokie drzwi wejściowe.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter dostępny. Korytarze na piętrze szerokie, schody na piętro bez pochylni. Brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Pochylnia metalowa, dołączona do schodów wejściowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe wyznaczone (pomalowane) dla osób niepełnosprawnych znajduję się w pobliżu wejścia głównego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu

Świetlica Wiejska w Gorzyczkach
ul. Wiejska 30
44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Szerokie drzwi wejściowe, dla niepełnosprawnych bezośrednie wejście do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter dostępny, korytarze na piętrach szerokie, schody na piętrach z pochylnią, brak windy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Dojście bezpośrednio z podwórka bez pochylni, brak platformy oraz pętli indukcyjnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak oznaczenia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak oznaczenia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu

Świetlica Wiejska w Odrze,
ul.Główna 10,
44-362 Odra

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak podjazdu.W kolejnym roku planujemy zamontować rampę podjazdowa dla wózków inwalidzkich

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter dostępny. Brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak. W kolejnym roku planujemy utworzyć 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp.

Ośrodek Kultury w Olzie,
ul. Szkolna 7,
44-353 Olza

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku jest podjazd dla niepełnosprawnych i szerokie drzwi wejściowe.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Parter dostępny. Korytarze na piętrze szerokie, schody na piętro bez pochylni. Brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Podjazd wyłożony kostką brukową, metalowa poręcz, wzdłuż budynku do wejścia głównego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce parkingowe wyznaczone (pomalowane) dla osób niepełnosprawnych znajduję się w pobliżu wejścia głównego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica Wiejska w Osinach
ul. 7 Kwietnia 2
44-350 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Przy wejściu do budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych. Drzwi do budynku szerokie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Pierwsze piętro szeroki korytarz, WC dla niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Winda osobowa

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

Świetlica Wiejska w Uchylsku
ul. Wiejska 65
44-350 Uchylsko

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Pomieszczenie świetlicy znajduję się na 1 piętrze. Wejście główne standardowe

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Schody wąskie, korytarz wąski. Brak windy

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Miejsce dla niepełnosprawnych nie jest wyznaczone.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ROGOWIE
ul. Raciborska 34
44-362 Rogów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

ŚWIETLICA WIEJSKA W BEŁSZNICY
ul. Wałowa 9,
44-362 Bełsznica

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Brak.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Brak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Brak.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Dostęp do internetu.

do góry