Grafika BIP

Statut

UCHWAŁA NR XXIV/220/16 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. Nr 406 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:
§ 1.
Traci moc Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach".

§ 2. Nadać statut samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne Centrum Kultury w Gorzycach" zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Małek

Załącznik do uchwały Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2016 r.
Statut Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

Postanowienia ogólne
§ 1. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Nr XXII/184/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Olzie w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Gorzycach i uzyskało osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury.
§ 2. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa w formie domu kultury na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie:

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.);

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.);

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870);

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.);

niniejszego statutu.

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.).

Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce.

Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce.

GCK - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury w Gorzycach.

Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach.

Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gorzyce.

 

§ 4. 1. Organizatorem GCK w rozumieniu ustawy jest Gmina Gorzyce.

2. Siedziba GCK mieści się w Gorzycach, przy ul. Mikołaja Kopernika 8.
3. Terenem działania GCK jest Gmina Gorzyce.
4. W ramach GCK mogą być tworzone filie lub świetlice wiejskie.
5. GCK może współpracować z innymi instytucjami na terenie całego kraju, jak i poza granicami kraju.
6. GCK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, NIP, REGON oraz
numerem telefonu.

 

Cel i zakres działania
§ 5. Podstawowym celem działalności GCK jest upowszechnianie i rozwijanie kultury, stwarzanie
mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form
wypoczynku, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowisk społecznych, artystycznych i
twórczych oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania informacji
dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno - kulturalnego Gminy Gorzyce i jej promocja.
Id: 4F048B9D-885D-48F2-9256-DC1D4D960EDB. Podpisany Strona 2 z 4

 

§ 6. 1. Do podstawowych zadań GCK należy:
a) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
d) stwarzanie warunków rozwoju dla amatorskiego ruchu artystycznego, organizacji społecznych i
stowarzyszeń,
e) organizowanie koncertów, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych, środowiskowych,
wycieczek i innych form rekreacyjnych oraz różnorodnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w
szczególności w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
f) tworzenie warunków do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu
wolnego,
g) współpraca z innymi instytucjami kultury, jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami
społecznymi i stowarzyszeniami, w tym z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych,
h) dbałość o rozwój regionalnego folkloru,
i) gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,
j) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych
adresowanych do osób niepełnosprawnych,
k) promocja kultury gminy i jej lokalnych twórców,
l) gromadzenie, opracowanie, przetwarzanie i wymiana informacji dotyczących szeroko rozumianego
życia społeczno - kulturalnego Gminy Gorzyce oraz jej promocja z uwzględnieniem walorów kulturowych i
turystycznych,
m) prowadzenie działalności wydawniczej.
2. GCK może w celu realizacji w/w zadań świadczyć kompleksowe usługi organizacyjne imprez, spotkań,
szkoleń, itp. oraz wynajmować przekazane mienie innym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom,
organizacjom społecznym i osobom prywatnym, a także może prowadzić działalność handlową.

 

§ 7. GCK realizuje swoje zadania poprzez:
1) wykorzystanie powierzonego majątku,
2) nawiązywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, innymi instytucjami oraz
osobami prywatnymi w celu pozyskania środków finansowych dla potrzeb działalności kulturalnej,
informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej a także usługowej.

 

Organizacja GCK
§ 8. 1. GCK kieruje Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności instytucji, jest odpowiedzialny za
wyniki pracy, dobór pracowników i gospodarkę finansową.
2. Dyrektora GCK powołuje Wójt, który wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest
jego zwierzchnikiem służbowym.
3. Pracowników GCK zatrudnia i zwalnia Dyrektor, który jest dla nich zwierzchnikiem służbowym.
4. Dyrektor składa w imieniu GCK oświadczenia woli i reprezentuje go na zewnątrz.
5. Czynności prawnych w imieniu GCK dokonuje Dyrektor lub jego pracownik w granicach
pełnomocnictwa.
6. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik GCK.

 

Majątek i gospodarka finansowa
§ 9. 1. Majątek GCK stanowi mienie komunalne gminy przekazane GCK na podstawie umowy użyczenia
oraz majątek nabyty w ramach prowadzonej działalności.
Id: 4F048B9D-885D-48F2-9256-DC1D4D960EDB. Podpisany Strona 3 z 4
2. Działalność statutowa GCK finansowana jest z przychodów własnych, z dotacji z budżetu gminy oraz
innych źródeł.
3. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor.
4. GCK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie.
5. Dyrektor GCK przedstawia Wójtowi informację o przebiegu wykonania planu finansowego GCK za
pierwsze półrocze oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki w terminach i na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
6. GCK przedkłada Wójtowi sprawozdania finansowe celem zatwierdzenia w terminach i na zasadach
określonych w ustawie o rachunkowości.

 

§ 10. 1. GCK prowadzi, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą w
zakresie:
1) organizacji imprez zleconych, szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań okolicznościowych,
2) wypożyczania dekoracji, sprzętu technicznego i innego wyposażenia,
3) wynajmowania przestrzeni na cele reklamowe,
4) usług poligraficznych, graficznych, reklamowych, wydawniczych,
5) wynajmowania i wydzierżawiania powierzonego mienia,
6) usług gastronimicznych,
7) prowadzenia sprzedaży wyrobów artystycznych, książek i innych wydawnictw.
2. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych oraz pokrywanie
kosztów bieżącej działalności i utrzymania obiektów.
3. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może kolidować z realizacją zadań statutowych GCK.

 

§ 11. GCK może uzyskać przychody z:
1) dotacji z budżetu Gminy,
2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej,
3) z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
4) dobrowolnych wpłat, darowizn, spadków, zapisów osób prawnych i fizycznych,
5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
6) funduszy pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych,
7) z innych źródeł

 

§ 12. GCK posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
Postanowienia końcowe

 

§ 13. Zmiany niniejszego statutu dokonywane mogą być w trybie i na zasadach określonych dla jego
nadania.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
pdf 2019-11-18 Uchwała Rady Gminy i statut GCK w Gorzycach - plik niedostępny dla niepełnosprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
Uchwała Rady Gminy i statut GCK w Gorzycach - plik niedostępny dla niepełnosprawnych 1.53MB zobacz
pdf 2019-11-20 Uchwała Rady Gminy i statut GCK w Gorzycach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
Uchwała Rady Gminy i statut GCK w Gorzycach 204.11KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-18 21:12
Aktualizacja publikacji
Dawid Bibianna 2020-02-20 10:30
Wytworzenie publikacji
GCK w Gorzycach 2021-03-23 19:03
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2021-03-23 19:03
Rejestr zmian podstrony
do góry