Grafika BIP

Zarządzenie dyrektora 8/GCKG/2021

Zarządzenie nr 8/GCKG/2021

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH

z dnia 01.09.2021 r.

 

w sprawie: przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce na lata 2021-2025

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020 poz. 194) oraz art. 4, art. 14 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062), zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Wprowadzam Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce na lata 2021-2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Koordynację wdrożenia Planu, o którym mowa w §1 powierza się Koordynatorowi do spraw dostępności z ramienia Urzędu Gminy w Gorzycach oraz komisji odpowiedzialnej za poszczególne dostępności w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach w składzie:

 

 1. Magdalena Miśków odpowiedzialny/a za dostępność architektoniczną

 1. Ewelina Graicke odpowiedzialny/a za dostępność cyfrową

 2. Michalina Maks odpowiedzialny/a za dostępność komunikacyjną i utworzenie brakujących miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy Świetlicach Wiejskich Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

 3. Bibianna Dawid odpowiedzialny/a za działania pozostałe.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podpis:

Bibianna Dawid

dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Gorzycach

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 8/GCKG/2021

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH

z dnia 01.09.2021 r.

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W

Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach,

ul. M. Kopernika 8, 44 - 350 Gorzyce

na lata 2021-2025

W GCK w Gorzycach wchodzą:

Ośrodek Kultury w Gorzycach (OKG), Ośrodek Kultury w Olzie (OKO), Ośrodek Kultury w Czyżowicach (OKC)

Świetlica Wiejska w Odrze (SWO), Świetlica Wiejska w Bełsznicy (SWB), Świetlica Wiejska w Osinach (SWOs), Świetlica Wiejska w Uchylsku (SWU), Świetlica Wiejska w Rogowie (SWR), Świetlica Wiejska w Gorzyczkach (SWG)

 

Wprowadzenie

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062) dalej „Ustawa”.

 

Podstawowym celem ustawy jest poprawa warunków życia oraz funkcjonowania w szczególności osób z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, wieku czy choroby, które to w codziennej egzystencji mogą spotykać się z szeregiem trudności w zakresie korzystania z usług podmiotu publicznego. Głównymi barierami są bariera architektoniczna, cyfrowa czy informacyjno-komunikacyjna.

 

Ważnym jest więc zmiana podejścia i sposoby obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza poprzez podejmowanie działań mających na celu eliminację powyższych barier. Ustawa jest elementem programu Dostępność Plus. Program ten został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują jednostki do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi interesantami.

 

Zapisy Ustawy zobowiązują również podmioty publiczne do zapewnienia dostępności w zakresie cyfrowym oraz informacyjno - komunikacyjnym. Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z podstawowych zadań koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dotychczasowe działania

 

Jednostka prowadzi szereg działań mających na celu poprawę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wewnętrzny audyt dostępności został przeprowadzony w I kwartale 2021 roku.

W wyniku wewnętrznego audytu wyznaczono obszary wymagające poprawy oraz określono niezbędne działania.

 

Obszar działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania dostępności

 

W wyniku przeprowadzonego wewnętrznego audytu zostały wytypowane działania do przeprowadzenia w latach 2021/2022 w obszarach architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno - komunikacyjnym, zgodnie z art. 6 Ustawy. Dodatkowo, uwzględniając charakter jednostki w planie został dodatkowo ujęty obszar „Działania pozostałe”, w którym wskazano inne działania mające na celu budowanie otwartego i dostępnego urzędu poza obszarami wyznaczonymi przez Ustawę.

 

Działania dotyczą:

 • 3 Ośrodków Kultury w: Gorzycach, Czyżowicach, Olzie

 • 6 Świetlic Wiejskich w: Gorzyczkach, Bełsznicy, Uchylsku, Osinach, Rogowie, Odrze

 

Dodatkowe informacje:

 • ŚW w Rogowie - Budynek, w którym siedzibę ma ŚW jest w administracji Urzędu Gminy w Gorzycach, dodatkowo rozważana jest sprzedaż budynku przez właściciela w najbliższej przyszłości i przeniesienie działalności ŚWR w inne miejsce. Przy aktualnej lokalizacji świetlicy konieczny byłby montaż windy zewnętrznej. Za wąskie drzwi do toalety.

 • ŚW w Odrze - możliwość organizacji wydarzeń plenerowych dla niepełnosprawnych pod warunkiem ustawienia toalety przenośnej, wejście do budynku po stopniach, możliwość montażu schodołazu, środek - wszystko do przeróbki - wejścia, drzwi, toalety (obecnie zejście po stopniach)

 • ŚW w Osinach - na dzień dzisiejszy trwa adaptacja budynku na świetlicę i punk przedszkolny.

 • ŚW w Gorzyczkach mieści się w budynku ZSP w Gorzyczkach.

 • ŚW w Uchylsku mieści się w budynku administrowanym przez UG Gorzyce, współdzielimy go z OSP Uchylsko i KGW Uchylsko. W ŚWU nie ma możliwości dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych bez budowy windy zewnętrznej, poszerzenia spoczników i drzwi.

 

Ważna informacja!

 • Proponujemy dodanie do nagrania NFC na tablicy informacji, że zachęcamy do skorzystania z oferty kulturalnej dostosowanej do osób niepełnosprawnych w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach przy ul. Kopernika 8 w Gorzycach

 • Jeśli będzie konieczność organizacji jakiejś uroczystości bądź wynajęcie osobom niepełnosprawnym również będzie to organizowane w Ośrodku Kultury w Gorzycach, który jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • Budynki Ośrodków Kultury w Czyżowicach i Olzie spełniają dostosowanie na poziomie parterów (podjazd, szerokość drzwi).

W żadnym z obiektów drzwi nie otwierają się automatycznie.

 

Główne założenia:

 

 • Tabliczka NFC + w alfabecie Braill’a z najważniejszymi informacjami (skrócona nazwa) i nagranie z pełną nazwą, telefonem i informacją o dostosowaniu oferty w Gorzycach

 • Dzwonek przy wejściu do budynku (każdy budynek, w którym ma siedzibę ośrodek bądź świetlic

 • Oznaczenie stopni taśmą kontrastową

 • wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy każdej placówce

 

 

 

 

 1. Dostępność architektoniczna

L.p

Planowane działania

Zalecenia

Termin

Osoba odpowiedzialna

Koszt

1

Dzwonek umożliwiający komunikację z pracownikami ośrodków

Umieszczenie dzwonka przy głównym wejściu do budynku (każdej placówki), pozwoli to na łatwiejszą komunikację z pracownikiem - który będzie mógł podejść do petenta aby pomóc mu rozwiązać jego problem lub umówić na wizytę z osobom, która pomoże rozwiązać problem

31.12.2025

Magdalena Miśków

120,00 / netto sztuka

 

Potrzebnych jest 9 dzwonków przy każdym budynku świetlicy. Łączny koszt to 1 080,00 netto

2

 

Wyróżnienie początku i końca wszystkich biegów schodowych.

Zakup taśm i ich przyklejenie.

31.12.2025

Magdalena Miśków

37,00 / netto sztuka (25mm*18m)

 

Potrzebnych jest 9 taśm -po jednej na budynek Łączny koszt to 333,00 netto

3

Oznaczenie szklanych drzwi.

Zakup taśmy oraz oznaczenie drzwi

Szklane dzwi - Gorzyce, Olza, Czyżowice. Jeśli tabliczki na drzwiach będą w kontrastowych kolorach (np. negatyw) - czy będzie konieczność oklejania taśmą?

31.12.2025

Magdalena Miśków

37,00 / netto sztuka (25mm*18m)

 

Potrzebnych jest 9 taśm -po jednej na budynek Łączny koszt to 333,00 netto

 

 1. Dostępność cyfrowa

LP

Planowane działania

Zalecenia

Termin

Osoba odpowiedzialna

Koszt

1

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848).

 

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dostosowanie dokumentów oraz przeszkolenie pracowników.

31.12.2025

Ewelina Graicke

bezkosztowo

222222

Dostosowanie wszystkich elementów graficznych do wymagań ustawy

Analiza zawartości strony, uzupełnienie opisów alternatywnych.

31.12.2025

Ewelina Graicke

bezkosztowo

 

3) Dostępność komunikacyjna

 

L.p

Planowane działania

Zalecenia

Termin

Osoba odpowiedzialna

Koszt

1

Wprowadzenie w budynku oznaczeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tabliczka NFC oraz w brajlu z nazwą ośrodka, numerem telefonu oraz informacją o dostępności oferty w Gorzycach

oznaczenia w alfabecie Braill’a i nagranie NFC

oznaczenia kontrastowe

lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

31.12.2025

Michalina Maks

200,00

 

4) Działania pozostałe

Lp

Planowane działania

Zalecenia

Termin

Osoba odpowiedzialna

Koszt

1

Budowanie i poszerzanie świadomości pracowników jednostki.

Szkolenia wewnętrzne, konsultacje z osobami ze specjalnymi potrzebami

31.12.2025

Bibianna Dawid

500,00 netto

2

Umieszczenie informacji na temat rozkładu

pomieszczeń w budynku, co najmniej w

sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.

Zakup urządzeń oraz przeprowadzenie konsultacji i weryfikacja urządzeń z osobami o specjalnych potrzebach w zakresie wzroku i słuchu.

-

-

-

3

Utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Wyznaczenie i oznakowanie miejsc postojowych o wymiarach 3 m / 6 m

31.12.2025

Michalina Maks

1 500,00/ netto

1 miejsce postojowe

 

Potrzebnych jest 6 miejsc postojowych przy każdym budynku świetlicy. Łączny koszt to 9 000,00 netto

Monitorowanie planu naprawczego

 

Niniejszy plan został podpisany i przyjęty z dniem 01.09.2021 r.

 

Wszelkie działania i rekomendacje objęte niniejszym planem naprawczym dotyczą obszarów nie tylko wskazanych w Ustawie, ale również wynikających z charakteru pracy jednostki. Uwzględniając obszar wymaganych działań powołuje się komisję, której zadaniem jest monitorowanie postępów planu naprawczego, zgłaszanie nieprawidłowości oraz komunikowanie jednostce o postępach jak również o przeszkodach w realizacji. Komisja przedkłada kierownikowi jednostki raport z realizacji planu co 4 miesiące.

 

Skład komisji:

 

 1. Magdalena Miśków odpowiedzialny/a za dostępność architektoniczną

 1. Ewelina Graicke odpowiedzialny/a za dostępność cyfrową

 2. Michalina Maks odpowiedzialny/a za dostępność komunikacyjną i utworzenie brakujących miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy Świetlicach Wiejskich Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

 3. Bibianna Dawid odpowiedzialny/a za działania pozostałe.

 

Plan naprawczy podlega opublikowaniu do dnia 06.09.2021 r.

 

 

Zatwierdził: BIBIANNA DAWID

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

w Gorzycach

 

BIBIANNA DAWID

______________

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Maks Michalina 2021-09-06 15:56
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Michalina Maks 2021-09-06 15:46
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2021-09-06 15:46
Rejestr zmian podstrony
do góry