Grafika BIP

Regulamin organizacyjny

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach


Załącznik do Zarządzenia nr 2/GCKG/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
z dnia 2.01.2017 r
Gorzyce, dnia 2.01.2017 r.
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2012 r,. poz. 406)
Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047)
Ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2260)
Statutu GCKG
Ilekroć w niniejszym Regulaminie następuje odwołanie do przepisów ustaw, uwzględniać należy uwzględniać ich aktualnie obowiązujące brzmienie.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
2)Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Gorzyce,
3)Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Gorzyce,3) GCKG - należy przez to rozumieć Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
4) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach,
5) OK - należy przez to rozumieć Ośrodki Kultury - w Czyżowicach, Gorzycach, Olzie,
6) Świetlicy - należy przez to rozumieć Świetlice Wiejskie w Bełsznicy, Gorzyczkach, Rogowie, Odrze, Osinach, Uchylsku.
.Regulamin Organizacyjny określa organizację wewnętrzną GCKG. Integralną częścią regulaminu organizacyjnego GCKG jest schemat organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§2
GCKG kieruje Dyrektor. Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności GCKG.
Dyrektor w szczególności:
a) nadzoruje realizację zadań statutowych GCKG,
b) realizuje politykę kadrową, łącznie z nawiązaniem i rozwiązaniem umów o pracę,
c) reprezentuje GCKG na zewnątrz,
d) zarządza powierzonym mieniem i odpowiada za gospodarkę finansową,
e) ustala plany pracy,
f) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących GCKG, w tym wydaje zarządzenia,
g) dokonuje podziału zadań pomiędzy pracowników poszczególnych pionów oraz oceny ich realizacji,
h) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów o tajemnicy służbowej oraz przepisów BHP,
i) sprawuje bieżącą kontrolę nad wykonywaniem przez podległą placówkę i piony organizacyjne zadań wynikających z powierzonych obowiązków,
j) wyznacza swojego zastępcę na podstawie pisemnego upoważnienia,
k) określa szczegółowe zakresy zadań i obowiązków pracowników.
Dyrektorowi podlegają:
-Główny księgowy
-Kierownicy
Głównemu Księgowemu podlega:
a) Pion Księgowo-Kadrowy
Kierownikom podlegają:
Pion merytoryczny
Świetlice Wiejskie
§3
Główny Księgowy
Kieruje Pionem Księgowo-Kadrowym
Organizuje i nadzoruje pracę w zakresie działalności finansowej i księgowości
Kontroluje prawidłowość , rzetelność i legalność wykorzystania środków finansowych
Nadzoruje i sprawdza prawidłowość sporządzonych dokumentów i dokonanych operacji gospodarczych, a w szczególności:
- prowadzi gospodarkę finansową GCKG,
- prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą z dn. 29.09.94 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- opracowuje projekt budżetu, analizuje wykorzystanie środków oraz sporządza sprawozdania z realizacji budżetu
- sporządza terminowo sprawozdania zewnętrzne,
- realizuje zadania z zakresu ochrony mienia. 
§4
kierownicy
1. Działalność w placówkach kultury funkcjonujących w ramach GCKG koordynują odpowiednio kierownicy OK.
2. Kierownik podejmuje decyzje jednoosobowo w zakresie przydzielonych zadań.
Kierownik koordynuje działania merytoryczne, odpowiada za organizację i realizację zadań komórki a  w szczególności:
-nadzoruje wykonywanie powierzonych komórce zadań
-przedkłada swojemu zwierzchnikowi informacje o realizacji zadań
-wnioskuje w sprawach zatrudniania, wynagradzania, nagród i kar podległych pracowników.
Kierownik prowadzi działalność zgodnie ze statutem GCKG, samodzielnie, w zależności od posiadanych warunków i możliwości finansowych oraz odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania.
§5
GCKG organizacyjnie, merytorycznie i finansowo obejmuje:
- Ośrodek Kultury w Czyżowicach, ul. Strażacka 8, 44-352 Czyżowice
- Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce
- Ośrodek Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
- Świetlica Wiejska w Bełsznicy, ul. Wałowa 9b
- Świetlica Wiejska w Gorzyczkach, ul. Wiejska, 44-350 Gorzyczki
- Świetlica Wiejska w Odrze, ul. Główna, 44-352 Odra
- Świetlica Wiejska w Osinach, ul. 7 Kwietnia, 44-350 Osiny
- Świetlica Wiejska w Rogowie, ul. Raciborska 34
- Świetlica Wiejska w Uchylsku, ul. Wiejska, 44-350 Uchylsko
W skład GCKG wchodzą następujące piony organizacyjne:
a) PION KSIĘGOWO-KADROWY, do którego zadań należy w szczególności:
-obsługa finansowa i płacowa GCKG, za jej prawidłowe prowadzenie odpowiada główny księgowy,
-obsługa kadrowa i organizacyjna GCKG, za jej prawidłowe prowadzenie odpowiada referent ds. płacowo-kadrowych i organizacyjnych
-prowadzenie rachunkowości jednostki,
-wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
-dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
-dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
-inne, wynikające z zakresów czynności.
b) PION MERYTORYCZNY (instruktorzy), do którego zadań należy w szczególności:
Na stanowisku kierownika:
-opracowanie rocznych planów pracy,
-sporządzanie miesięcznych harmonogramów czasu pracy pracowników,
-sporządzanie miesięcznych harmonogramów działań,
-gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie i udostępnianie dóbr kultury,
-sprzyjanie rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką i plastyką,
-opieka merytoryczna nad zespołami muzycznymi utworzonymi w placówce,
-dbałość o rozwój regionalnego folkloru,
-zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy,
-stwarzanie możliwości kulturalnego wypoczynku mieszkańcom poprzez: turystykę, sport i wypoczynek,
-inne, wynikające z zakresów czynności.
Na stanowisku instruktora
-rozwijanie potrzeb intelektualnych wśród dzieci i młodzieży poprzez taniec, muzykę i śpiew, poprzez prowadzenie stałej formy zajęć,
-dbałość o rozwój regionalnego folkloru,
-organizowanie wspólnych zabaw i zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży,
-organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych z dziećmi młodzieżą i dorosłymi,
-zaspokajanie i rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy poprzez organizację różnorodnych form kulturalnych,
-opieka merytoryczna nad chórami, zespołami i grupami śpiewaczymi, harcerskimi i innymi grupami zainteresowań działającymi przy GCKG,
-sporządzanie umów za wynajmowane pomieszczenia na kursy, uroczystości rodzinne, wesela, jubileusze itp. oraz ich rozliczanie,
-inne, wynikające z zakresów czynności.
c) PION GOSPODARCZY (pracownik gospodarczy), do którego zadań należy w szczególności:
-dbałość o czystość w obiektach GCKG i ich otoczeniach,
-dbałość o prawidłowe działanie urządzeń sanitarnych,
-zabezpieczenie obiektu przed włamaniem oraz p. poż.,
-obsługa i konserwacja kotła c.o.,
-dbałość o prawidłową temperaturę w obiekcie w okresie grzewczym
-dbałość o czystość w otoczeniu budynku GCKG,
-dbałość o prawidłowe działanie urządzeń sanitarnych i elektrycznych,
-wykonywanie czynności konserwatora urządzeń w obszarze swoich kompetencji,
-konserwacje i drobne naprawy,
-inne wynikające z zakresów czynności.
d) Piony organizacyjne GCKG zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu terminowego i prawidłowego rozwiązywania zadań.
Piony organizacyjne GCKG każdy w swoim czasie działania, wykonują zadania wynikające z
Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.
-Statutu GCKG nadanego Uchwałą Rady Gminy.
-Rocznego planu pracy.
Przestrzeganie zadań i przepisów p.poż jak również porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązków i uprawnień pracowników w tym zakresie, określa Regulamin Pracy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach oraz powszechnie obowiązujące przepisy.
Czas pracy GCKG ustala Dyrektor, uwzględniając możliwości kadrowe oraz potrzeby ludności. Szczegółowe godziny pracy placówek określają wewnętrzne harmonogramy pracy:
-Ośrodki Kultury GCKG są czynne w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do soboty przy czym: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00
w soboty: OKC w godz. od 9.00 do 13.00
Świetlica Wiejska w Rogowie w godz. od 9.00 do 12.00
soboty i niedziele: wg bieżącego zapotrzebowania
Świetlica Wiejska w Bełsznicy, ul. Wałowa 9b jest czynna:
Wtorek: 13.00 - 20.00
Czwartek: 13.00 - 20.00
Sobota: 10.00 - 15.00
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach, ul. Wiejska, 44-350 Gorzyczki jest czynna:
Poniedziałek: 14.00 - 18.00
Wtorek: 14.00 - 18.00
Środa: 12.30 - 18.00
Czwartek: 13.00 - 17.00
Piątek: 11.30 - 16.00
Świetlica Wiejska w Odrze, ul. Główna, 44-352 Odra jest czynna:
Poniedziałek: 14.00 - 20.00
Środa: 14.00 - 20.00
Piątek: 14.00 - 20.00
Świetlica Wiejska w Osinach, ul. 7 Kwietnia, 44-350 Osiny jest czynna:
Środa: 12.00 - 19.00
Czwartek: 12.00 - 19.00
Piątek: 12.00 - 18.00
Świetlica Wiejska w Rogowie, ul. Raciborska 34 jest czynna:
Poniedziałek: 17.00 - 20.00
Wtorek: 16.00 - 20.00
Środa: 15.00 - 20.00
Piątek: 14.00 - 19.00
Sobota: 9.00 - 12.00
Świetlica Wiejska w Uchylsku, ul. Wiejska, 44-350 Uchylsko jest czynna:
Wtorek: 15.00 - 20.00
Czwartek: 15.00 - 20.00
Piątek: 15.00 - 20.00
Uwzględniając zapotrzebowanie środowiska placówki GCKG mogą być czynne w inne dni tygodnia oraz w innych godzinach o czym decyduje kierownik lub dyrektor.
Zmiany w harmonogramie pracy wynikające z bieżącej działalności placówki akceptuje kierownik lub dyrektor GCKG na podstawie Rejestru nienormowanych godzin pracy.
V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
Sposób realizacji poszczególnych zadań wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu określa Dyrektor.
§12
Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga procedury określonej dla jego wprowadzenia w życie.
§23
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 2.01.2017 r.
Gorzyce, 2.01.2017 r.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-02-24 17:03
Aktualizacja publikacji
Korzonek Katarzyna 2020-03-25 13:12
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-11 13:12
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-11 13:12
Rejestr zmian podstrony
do góry