Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/PODSTAWA PRAWNA/Instrukcje i regulaminy/Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/GCKG/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach z dnia 27.11.2018 r.


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GMINNE CENTRUM KULTURY W GORZYCACH

44- 350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika nr 8

NIP 647-257-66-21


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Regulaminem” opracowano na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 4 marca 1994r., o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1316),

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r., w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349).

   

§ 2

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem” oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, zwanym dalej „Pracodawcą”.


§ 3

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych według obowiązujących przepisów. Środki Funduszu mogą być zwiększone
  o inne środki określone w przepisach.

 2. Środkami Funduszu administruje Pracodawca zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

 4. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

 5. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać zapłaty ich równowartości.

   

§ 4

Decyzję w sprawie podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej na dany rok kalendarzowy (zatwierdzenie Planu rocznego dochodów i wydatków Funduszu) oraz decyzje w sprawie przyznania osobie uprawnionej świadczeń z Funduszu podejmuje Pracodawca po uzyskaniu opinii Komisji Socjalnej.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 5

Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są:

 1. pracownicy Gminnego Centrum Kultury oraz członkowie ich rodzin,

 2. emeryci i renciści - byli pracownicy.

   

§ 6

Za członków rodzin, o których mowa w § 5 pkt 1) uważa się:

 1. dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, o ile nie ukończyły 18 lat, a jeżeli pobierają naukę w formach szkolnych - do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,

 2. dzieci wymienione w pkt 1), jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności - bez względu na wiek,

 3. współmałżonka.

 

III. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW FUNDUSZU

 

§ 7

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie:

 1. różnych form wypoczynku,

 2. działalności kulturalno-oświatowej oraz sportowo-rekreacyjnej,

 3. pomocy materialno - rzeczowej lub finansowej (zapomogi).

 

§ 8

W ramach działalności socjalnej środki Funduszu mogą być przeznaczone w szczególności na dofinansowanie:

 1. wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, tzw. „wczasy pod gruszą” w postaci pieniężnej,

 2. dodatku socjalnego emerytalnego w postaci pieniężnej lub rzeczowej,

 3. dodatku zimowego w postaci pieniężnej, rzeczowej lub bonów,

 4. działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej zorganizowanej w formie wycieczek, rajdów, zawodów, imprez okolicznościowych, integracyjnych itp.; świadczenia te mogą być realizowane na zasadzie powszechnej dostępności,

 5. pomocy rzeczowej lub finansowej (zapomogi bezzwrotne) przyznawanej w szczególnych przypadkach losowych lub w przypadkach bardzo trudnej sytuacji życiowej.

   

  IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

§ 9

 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu, zwanych dalej „świadczeniem socjalnym”, zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

 2. Świadczenia socjalne ze środków Funduszu są udzielane na wniosek osoby uprawnionej.

 3. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej
  i materialnej, osoba uprawniona składa
  w dziale księgowo-kadrowym GCK w Gorzycach (wzór oświadczenia i wniosków stanowią załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5).

 4. Podstawę do przyznania świadczeń z ZFŚS stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu osoby uprawnionej (załącznik nr 1).

 5. Wnioski w zakresie przyznania i wysokości świadczeń socjalnych bada i opiniuje Komisja Socjalna.

 6. Pracodawca decyduje o przyznaniu świadczenia socjalnego na podstawie wniosku osoby uprawnionej zaopiniowanego przez Komisję Socjalną.

 7. Świadczenia socjalne są uznaniową formą pomocy i mają charakter nieobligatoryjny.

 8. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości, od maksymalnych określonych w tabelach dofinansowania, osobom uprawnionym nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia.

 9. Wszystkie świadczenia przewidziane w niniejszym regulaminie realizowane są w oparciu o kryterium socjalne, o ile regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej (świadczenia powszechnie dostępne).

   

§ 10

 1. Podstawą ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny osoby uprawnionej, obliczony jako suma dochodów brutto ze wszystkich źródeł dochodu wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy.

 2. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia każdego roku, w dziale księgowo-kadrowym GCK w Gorzycach informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt 1) lub złożyła ją po terminie, będzie mogła
  w całym danym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z Funduszu,
  przy zastosowaniu najniższego progu dofinansowania.

 4. Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację.

 5. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 1 maja składają taką informację w ciągu 1 miesiąca od zatrudnienia.

 6. Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej udokumentowania danych zawartych we wniosku,
  w tym przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (np. przedłożenia zaświadczenia o dochodach - PIT).

 7. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania poufności informacji zawartych we wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z oświadczeniem o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Naruszenie tego obowiązku uprawnia Pracodawcę do odwołania członka Komisji.

 8. Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej przedstawienia dowodu poniesienia wydatku na cele socjalne.

 9. Osoba, która rezygnuje z przyznanego jej świadczenia socjalnego, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy i zwrotu otrzymanego świadczenia.

 10. Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe informacje o swojej sytuacji życiowej, rodzinnej
  i materialnej, w tym złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, bądź wykorzystała świadczenie przyznane z Funduszu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym przekazała osobie nieuprawnionej, zobowiązana jest do jego zwrotu oraz traci prawo do świadczeń z Funduszu w roku,
  w którym wykryto wymienione zdarzenia oraz przez następny rok kalendarzowy.

 11. Osoba przedstawiająca dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację obowiązana jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych. Informacje podane w informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej podlegają ochronie prawnej i służą wyłącznie dla potrzeb Funduszu.


§ 11

 1. Wysokość przyznanego świadczenia nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty wydatku na cele socjalne ponoszone przez osobę uprawnioną.

 2. Z zastrzeżeniem odrębnych regulacji, wypłata świadczeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie następuje na podstawie złożonych w danym miesiącu wniosków, spełniających warunki dofinansowania oraz zatwierdzonej przez Pracodawcę listy przyznanych świadczeń w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Pracodawca może wypłacić świadczenie w innych terminach aniżeli wynikają z pkt 2).

   

§ 12

W ramach pomocy wymienionej w § 8 pkt 1) może być udzielana pomoc finansowa - według tabeli dofinansowania.

 1. Dofinansowanie z Funduszu do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (tzw. „wczasy pod gruszą”) może być dokonane raz w roku kalendarzowym.

 2. Warunkiem przyznania pracownikowi powyższego dofinansowania jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze obejmującym nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku.

 3. Wypłata przyznanego dofinansowania do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie może następować nie wcześniej niż 14 dni przed planowanym urlopem lub po urlopie.

 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania wymienionego w pkt 1) jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną - stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

§ 13

W ramach pomocy wymienionej w § 8 pkt 2) może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa.

    1. Dodatek socjalny emerytalny może być przyznawany raz w roku kalendarzowym.

    2. Uprawnieni do dodatku są emeryci i renciści.

    3. Dodatek socjalny emerytalny może mieć postać jednego z wybranych przez pracodawcę świadczeń: świadczenia pieniężnego lub rzeczowego.

    4. Warunkiem uzyskania dofinansowania wymienionego w pkt 1) jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną - stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

§14

W ramach pomocy wymienionej w § 8 pkt 3) może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa.

 1. Pracodawca może przyznać dodatek zimowy.

 2. Uprawnienie do dodatku zimowego są pracownicy, którzy wykorzystają minimum 1 dzień urlopu
  w okresie
  zimowym, za który uznaje się czas w okresie od 1 do 31 grudnia danego roku.

 3. Dodatek zimowy może mieć postać jednego z wybranych przez pracodawcę świadczeń: świadczenia pieniężnego, rzeczowego lub bonów.

 4. Dodatek zimowy może być wypłacany lub wydawany przed lub po zaakceptowanym terminie urlopu przypadającym w okresie wymienionym w pkt 2).

 5. Dodatek zimowy może być przyznany raz w roku kalendarzowym.

 6. Warunkiem uzyskania dofinansowania wymienionego w pkt 1) jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną - stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

§ 15

W ramach pomocy wymienionej w § 8 pkt 5) może być udzielana pomoc rzeczowa lub finansowa.

 1. Przyznawanie bezzwrotnych zapomóg pieniężnych lub rzeczowych następuje w przypadku wystąpienia indywidualnego zdarzenia losowego, niezależnego od uprawnionego, np. klęski żywiołowej, długotrwałej choroby, śmierci, wypadku, trudnej sytuacji rodzinnej.

 2. O przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej można ubiegać się w terminie do 12 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

 3. Pomoc może być przyznawana nie częściej niż raz w roku (w sytuacji wyjątkowej częściej niż raz w roku).

 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania wymienionego w pkt 1) jest złożenie wniosku przez osobę uprawnioną - stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu.

 5. Do wniosku o zapomogę pieniężną, rzeczową należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające ubieganie się o świadczenie np. zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie świadka, kopia protokołu itp.

   

V. FUNKCJONOWANIE KOMISJI SOCJALNEJ

 

§ 16

 1. Komisja Socjalna składa się z 3 osób powoływanych na okres 2 lat.

 2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi:

- dwóch pracowników wybieranych przez pracowników GCK w Gorzycach,

- jeden pracownik wyznaczony przez Pracodawcę, który pełni funkcję Przewodniczącego Komisji.

3) Członek Komisji Socjalnej jest powoływany i odwoływany przez Pracodawcę.

4) Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Socjalnej należy kierowanie pracami Komisji, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Komisji oraz nadzór nad prawidłową realizacją zadań wymienionych w § 17.

 

§ 17

Do zadań Komisji Socjalnej należy:

 1. przygotowanie projektu Planu rocznego Funduszu w terminie do 15 stycznia każdego roku,

 2. badanie i opiniowanie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego w zakresie zasadności przyznania

  i wysokości świadczenia,

 3. prowadzenie ewidencji złożonych wniosków oraz przyznanych świadczeń z Funduszu i ich wysokości,

 4. sporządzenie sprawozdania za ubiegły rok realizacji Planu rocznego Funduszu w terminie do 15 lutego każdego roku,

 5. projekt Planu rocznego Funduszu oraz sprawozdanie z realizacji tego Planu Komisja przedstawia Pracodawcy, celem zatwierdzenia,

 6. Komisja Socjalna wykonuje swoje obowiązki zgodnie z postanowieniami Regulaminu we współpracy
  z działem finansowo-księgowym.


§ 18

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę zaistniałych potrzeb.

 2. Przewodniczący Komisji lub osoba przez niego wyznaczona zapewnia sprawny i prawidłowy przebieg obrad Komisji Socjalnej oraz rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Komisja Socjalna podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji.

 4. Członek Komisji, którego wniosek jest rozpatrywany nie bierze udziału w głosowaniu.

 5. Opinia Komisji Socjalnej jest odnotowywana na wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.

 

§ 19

 1. Z każdego posiedzenia Komisji Socjalnej sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji w nim uczestniczący.

 2. Protokół zawiera w szczególności stanowisko Komisji w sprawie wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego.

 3. Wszystkie protokoły oraz wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego wraz z ewentualną dokumentacją przechowywane są w dziale księgowo-kadrowym.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 1. Regulamin został uzgodniony z członkiem Komisji Socjalnej wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane są w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego Regulaminu.

 4. Regulamin dostępny jest w pionie księgowo-kadrowym.

 

§ 21

Regulamin obejmuje następujące załączniki:

 1. załącznik nr 1 - Oświadczenie o dochodach.

 2. załącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą”.

 3. załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego z ZFŚS.

 4. załącznik nr 4 - Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do dodatku zimowego.

 5. Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej z ZFŚS .

 

§ 22

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.11.2018 r.

 2. Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy
pdf 2020-04-03 Regulamin ZFŚS z dnia 27.11.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
Regulamin ZFŚS z dnia 27.11.2018 71.37KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-03-26 07:47
Aktualizacja publikacji
Korzonek Katarzyna 2020-03-26 07:48
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-26 07:48
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-26 07:48
Rejestr zmian podstrony
do góry