Strona główna/Oferta/Stowarzyszenie SENIOR/Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w (..)

Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach

S T A T U T
STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW „SENIOR”
W GORZYCACH

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem.
§ 2

1.Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych przekonanych, że

wiek emerytalny może być aktywnym i radosnym okresem życiowego spełnienia oraz satysfakcji osobistej dojrzałego człowieka, pożytecznym społecznie.
2.Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Gorzycach.
3.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska z zastrzeżeniem, że dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.).
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3


1.Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, dobrowolną i samodzielną.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej ogółu jego Członków;
do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie określa swoje cele, programy działania i strukturę
organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i logo zgodnie z
obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 4


Stowarzyszenie zrzesza emerytów i rencistów w celu:
1. Poprawienia warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczeniu w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi , gospodarczymi, spółdzielczymi oraz stowarzyszeniami.
2. Organizowaniu życia kulturalnego i artystycznego członków Stowarzyszenia.
3. Reprezentowania interesów członków Stowarzyszenia wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
4. Aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego.
5. Pozyskiwania środków na działalność statutową z dostępnych funduszy pomocowych.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej i udzielania pomocy członkom
Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych.|
1. Aktywne działanie swoich członków w zakresie określonym niniejszym Statutem.
2. Tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe członków Stowarzyszenia.
3. Współdziałanie z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
4. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków
finansowych na realizację zadań i celów statutowych.
5. Organizację turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, wycieczek oraz imprez integracyjnych.

§ 6

Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego.
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego prowadzona będzie w zakresie:
a) gromadzenia środków finansowych, zasobów materialnych i niematerialnych na finansowanie celów określonych w § 5 statutu;
b) udzielania pomocy rzeczowej członkom stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji zdrowotnej;
c) organizowania akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznacza się na realizację celów statutowych stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie posiada członków
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca prawo do pobierania emerytury lub renty oraz ich współmałżonek.
2. Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pobiera świadczenie przedemerytalne lub emeryturę  pomostową oraz ich współmałżonek
3. Członkiem zwyczajnym pozostaje nadal osoba, której - na mocy prawa emerytalno-rentowego - okresowo zawieszono lub ograniczono prawo do pobierania świadczenia pieniężnego.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba wymieniona w § 9, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z dorobku , pomocy oraz innych form działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu.
3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

§ 14

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny, jednocześnie jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12
miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4. Śmierci członka.
5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
6. Utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną.
7. Od uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały
8.
Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, członek wykluczony pozostaje zawieszony w prawach członka.
9. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd
3.Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków w tym przedmiocie.
3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Kom Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo do kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17

1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

 

§ 18

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Informację o terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków podaje Zarząd na publicznych tablicach ogłoszeń, na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowaniaw pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, po upływie 30 minut, jeżeli informacja taka została podana w zawiadomieniu.
5. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania Członków odbywa się w sposób jawny lub na żądanie 1/5 obecnych członków - w sposób tajny.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwały w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu.
4. Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
6. Uchwalanie Regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzenie regulaminu wyróżnień i kar.
8. Nadanie godności członka honorowego.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
10. Odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
13. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
14. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
3.Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków następuje przez zawiadomienie każdego członka Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania , z podaniem: daty, godziny i miejsca nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad.
4. Uchwały nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają wg ustaleń określonych w § 18 pkt.4 statutu Stowarzyszenia.

§ 21

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 5 - 9 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika , sekretarza oraz członków zarządu.
3. Uchwała o ilości składu oraz wyborze Zarządu zostaje podjęta na Walnym
Zebraniu Członków.
4. Na pierwszym posiedzeniu następuje ukonstytuowanie się Zarządu przez wybranie: prezesa, wiceprezesa, skarbnika , sekretarza i członków.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
2. Realizacja celów Stowarzyszenia.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
4. Sporządzanie planów pracy i budżetu oraz sprawozdań z działalności.
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
6. Sprawowanie zarządu i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
9. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień Statutu, a nieprzypisanych kompetencją Walnego Zebrania Członków.
10. Opracowanie regulaminu działania Zarządu.
11. Opracowanie regulaminu wyróżnień i kar.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa.
13. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes.

 

§ 23

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
4. Składane sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium dla Zarządu.
5. Opracowanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Komisja Rewizyjna prowadzi swoją działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków

ROZDZIAŁ V

WYRÓŻNIENIA I KARY

§ 24

Członkowie stowarzyszenia zgodnie z obowiązującym w stowarzyszeniu regulaminem, za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności , mogą być przez Zarząd wyróżniani lub nagradzani w formie:
1. pochwały pisemnej,
2 dyplomu uznania,

 

§ 25

1.Za naganne zachowanie, uchybienia oraz nie przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał, na członka mogą być nakładane przez Zarząd , zgodnie z regulaminem następujące kary:
1. upomnienie pisemne,
2. nagana na piśmie
3. wykluczenie
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dotacji, darowizn i zapisów ,
c) wpływów od sponsorów i sympatyków,
d) dochodów z własnej działalności statutowej,
e) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Wszystkie w/w środki przeznaczone są na statutową działalność stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 Do zawierania umów , udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób Zarządu, działających łącznie w tym:
a) Prezesa i jednego upoważnionego członka Zarządu, lub
b) Wiceprezesa i jednego upoważnionego członka Zarządu

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach indywidualnych ich dotyczących.

§ 28

1. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do Starosty Wodzisławskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Niniejszy Statut został przyjęty i uchwalony w dniu 18 marca 2014 r. na Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy
pdf 2020-04-03 Statu Stowarzyszenia Emerytów i rencistów "SENIOR"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
Statu Stowarzyszenia Emerytów i rencistów "SENIOR" 290.68KB zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2020-04-03 S T A T U T STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW „SENIOR” W GORZYCACH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
S T A T U T STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW „SENIOR” W GORZYCACH 290.68KB zobacz
do góry